Sinun SKY

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yhdistyksen säännöt

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen säännöt

 • 1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry, kansainvälisissä yhteyksissä nimen epävirallinen muoto on Association of Finnish Beauty Therapists. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 • 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja valvoa sekä kohottaa alalla toimivien jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys julkaisee alan ammattilehteä ja mahdollisesti myös muita julkaisuja. Yhdistys toimii alan asiantuntija- ja tiedonvälitysorganisaationa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä sekä hankkii ammattikirjallisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 • 3 Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä SKY -kosmetologi, SKY-kosmetiikkaneuvoja, SKY-kosmetologi EAT sekä SKY-erikoiskosmetologi.

SKY ry:n liikemerkkiä saa käyttää ammattikosmetiikan maahantuoja, jonka palveluksessa on SKY ry:n henkilöjäsen ja hoitola, jonka kaikki hoitoja tekevät kosmetologit ovat SKY ry:n jäseniä.

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä:

 1. a) henkilöjäseneksi

ammatinharjoittajat/ yrittäjät, työnantajat, työntekijät, jotka ovat suorittaneet jonkin alla olevista tutkinnoista:

kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi
kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetiikkaneuvoja
kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, erikoiskosmetologi
kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, kosmetologi EAT
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto, kauneudenhoitoalan koulutusohjelma, estenomi AMK. Vain kosmetologin tutkinnon suorittanut voi olla varsinainen jäsen.
ulkomailla suoritettu CIDESCO-tutkinnon lisäksi tarvitaan kaksi suosittelijaa, jotka ovat SKY:n jäseniä

 1. b) yritysjäseneksi

ammattikosmetiikkaa maahantuovan yrityksen tai muun kauneudenhoitoalan ammatinharjoittamiseen oleellisesti liittyvän oikeustoimikelpoisen yrityksen.

 1. c) opiskelijajäseneksi kauneudenhoitoalan oppilaitoksessa tai koulussa opiskelevan

Jos opiskelijajäsen keskeyttää opintonsa, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua sen työtä ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänivalta, yritys-, oppilaitos- ja opiskelijajäsenillä kuitenkin vain puhevalta.
Suoritettuaan 3 §:n a-kohdan mukaisen tutkinnon, opiskelijajäsen voi suostumuksellaan liittyä yhdistyksen henkilöjäseneksi ja saada yhdistyksen jäsenmerkin.

 1. d) alan oppilaitokset
 • 4 Yhdistyksestä eroaminen

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai kauneudenhoitoalan ammatinharjoittamisesta viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita tai laiminlyö jäsenmaksunsa tai aiheuttaa toiminnallaan yhdistykselle vahinkoa. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan, hän on velvollinen maksamaan erääntyneet jäsenmaksunsa. Hän on myös velvollinen palauttamaan jäsenmerkkinsä. Mikäli jäsenmaksu tai muu jäsenyyden perusteella määräytyvät maksut ovat olleet erääntyneinä yli kaksi kuukautta, hallitus voi kieltää jäsentä nauttimasta normaalisti jäsenyyteen kuuluvia oikeuksia siihen saakka, kunnes kaikki jäsenyyteen perustuvat erääntyneet maksut on maksettu. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä, katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä.

 • 5 Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun. Yhdistyksen syyskokous voi määrätä jäsenmaksun eri suuruiseksi yritys-, oppilaitos- ja henkilö- sekä opiskelijajäsenille.
Lisäksi yhdistykseen liittyvä jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

 • 6 Päätösvalta yhdistyksessä

Päätösvalta yhdistyksen asioissa on vuosikokouksella ja syyskokouksella sekä ylimääräisillä kokouksilla. Hallitus lähettää jäsenille kutsun kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti – aiheen ilmoittaen – hallitukselta pyytää.

 • 7 Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia ovat kuuden (6) kuukauden sisällä tilinpäätöksestä pidettävä vuosikokous sekä lokakuun 31. päivään mennessä kokoontuva syyskokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös sekä vuosikertomus
2) esitetään tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
3) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
4) käsitellään jäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) määrätään liittymismaksun sekä henkilö-, yritys-, oppilaitos- ja opiskelijajäsenmaksun suuruus ja maksuaika
2) vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
3) suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja 1-3 varajäsenen valinta erovuoroisten tilalle
4) valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle varamies
5) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
6) käsitellään jäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat.

 • 8 Äänestykset yhdistyksen kokouksissa

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Vaalit toimitetaan samoin avoimena, ellei joku äänioikeutettu vaadi suljettua vaalia.
Asiaäänestyksissä päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Tasaäänissä päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja ehdotuksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kokouksessa läsnä olevista valitut pöytäkirjan tarkastajat.

 • 9 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten maksimitoimikausien määrä on rajattu kahteen peräkkäiseen kauteen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä ja varajäsenistä yksi jäsen.

 • 10 Hallituksen kokoukset

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla tai muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana ja mikäli kaikki hallituksen jäsene ovat asiasta yksimielisiä.

 • 11 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. a) edustaa yhdistystä
  b) huolehtia yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutumisesta
  c) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
  d) hyväksyä uusien jäsenten jäsenhakemukset
  e) toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
  f) vastata yhdistyksen taloudesta ja antaa ohjeet sen hoitamisesta toiminnanjohtajalle, hoitaa yhdistyksen rahastoja sekä vastata yhdistyksen omaisuudesta
  g) päättää yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muun mahdollisen henkilökunnan palkkaamisesta ja valita heidät
  h) valvoa yhdistyksen kokouksen tai hallituksen asettamien toimikuntien ja asiantuntijatyöryhmien työskentelyä.
 • 12 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkin hallituksen varsinaisen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa.

 • 13 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajien tulee tarkastaa tilit ja varat sekä jättää hallitukselle tarkastuskertomus ja lausunto vastuuvapauden myöntämisestä ennen vuosikokousta.

 • 14 Toiminnanjohtajan tehtävät

Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimistoa ja tiedotustoimintaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

 • 15 Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistyksen purkamisen jälkeen jää varoja, on ne luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen määräämällä tavalla käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Hyväksytty yhdistysrekisterissä
10.8.2015

mukaan hallituksen toimintaan

Yhdistyksen hallinnallisista asioista vastaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, viisi muuta varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten maksimitoimikausien määrä on rajattu kahteen peräkkäiseen kauteen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä ja varajäsenistä yksi jäsen.

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa SKY-henkilöjäsen. Hallituksen jäseneksi toivotaan aktiivisia, innokkaita ja eteenpäin katsovia henkilöitä, jotka ovat halukkaita edustamaan SKY:tä erilaisissa asiayhteyksissä.

Uudet hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

 

Pähkinän kuoressa vielä hallituksen tehtävät:

 1. a) edustaa yhdistystä
  b) huolehtia yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutumisesta
  c) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
  d) hyväksyä uusien jäsenten jäsenhakemukset
  e) toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
  f) vastata yhdistyksen taloudesta ja antaa ohjeet sen hoitamisesta toiminnanjohtajalle, hoitaa yhdistyksen rahastoja sekä vastata yhdistyksen omaisuudesta
  g) päättää yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muun mahdollisen henkilökunnan palkkaamisesta ja valita heidät
  h) valvoa yhdistyksen kokouksen tai hallituksen asettamien toimikuntien ja asiantuntijatyöryhmien työskentelyä.

syys- ja vuosikokoukset

(pöytäkirjat)

 

kunniamerkit

SKY:n ja Keskuskauppakamarin ansiomerkit kiinnitetään ansioituneiden SKY-kosmetologien rintaan vuosittain.

SKY:n ansiomerkki myönnetään merkittävästä työstä kauneudenhoitoalalla tai aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki myönnetään merkittävän pitkästä työurasta.

Voit kertoa ansiomerkin ansaitsevasta kollegasta johanna.kuusamo@kosmetologitsky.fi

Ehdotukset menevät hallituksen käsittelyyn. Hallitus tekee päätöksen kunniamerkin myöntämisestä.

apurahat

Yhdistyksellä on kaksi rahastoa – Margit Grönroosin rahasto sekä Orel-Orajärvi-SKL -rahasto. Henkilöjäsenet voivat hakea apurahaa ammatilliseen tutkimustyöhön tai koulutukseen, esim. syventäviin ammattiopintoihin tai päättötyöhön. Apurahaa myönnetään usein jonkun yleishyvän ja alaa kehittävän projektin tukemiseksi.

Apurahan saaja on velvollinen tuomaan työnsä tai tutkimuksensa tulokset jäsenistön hyväksi, esim. kirjoittamalla aiheesta SKY-kosmetologi-lehteen, esitelmöimällä aiheesta Kosmetologipäivillä tai muulla sovitulla tavalla.

Apurahoja haetaan aina vuoden alkupuolella, hakemukset tulee toimittaa toimistolle 31.3.2019 mennessä. Hakulomakkeen voi tulostaa tästä. Lomakkeen voi lähettää joko skannattuna toimisto@kosmetologitsky.fi tai postitse Suomen Kosmetologien Yhdistys, Kellosilta 2 B LT 66 00520 Helsinki. Hallitus tekee päätöksen apurahan myöntämisestä ja siitä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

sidosryhmät

CEPEC (Confédération Européenne Professionelle des Esthéticiennes Cosméticiennes / European Confederation of Professional Beauticians and Cosmeticians)

CEPEC on Euroopan ja Välimeren maiden kansallisten kosmetologijärjestöjen liitto, jonka tavoitteena on kehittää kauneudenhoitoalan yritystoimintaa, yhtenäistää eurooppalaista kauneudenhoitoalan koulutusta ja osallistua eurooppalaiseen työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun. Tavoitteena on myös edistää ammatillista tiedonvaihtoa jäsenmaiden välillä sekä kehittää alaa vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden vaatimuksia, rohkaista kosmetologeja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen työssään sekä edistää alan opiskelijavaihtoa EU-maissa. CEPEC toivoo saavansa jäsenmaistaan tietoa alaa vaivaavista ongelmista, jotta se voisi puuttua niihin ja olla edistämässä ratkaisujen löytymistä mahdollisuuksiensa mukaan. Esimerkiksi valmisteilla oleva eurooppalainen kauneudenhoitoalan palveluiden standardisointi sai alkunsa CEPEC:n aloitteesta. Standardoinnista on luettavissa lisää sen valmistuttua ja suomenkielisen käännöksen jälkeen. CEPEC on myös pienyritysten toimintaa tukevan UEAPME -kattojärjestön (pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto) jäsen.

 

Cidesco

Kansainvälinen kauneudenhoitoalan CIDESCO järjestö on perustettu vuonna 1946. Järjestön pääpaikka sijaitsee Sveitsin Zürichissä. Kauneudenhoitoalan jäsenistöä järjestöllä on yli 40 maasta ja kansainvälisiä CIDESCO-kouluja 240.

Kansainvälinen CIDESCO järjestön luo mahdollisuuden globaaliin yhteistyöhön kokoamalla yhteen kauneudenhoitoalan ammatillista osaamista. Yhteistyötä tehdään mm. lääkäreiden, kirurgien, ihotautilääkäreiden ja kosmetiikan valmistajien kanssa. Tärkeänä tavoitteena on myös luoda kestävät puitteet kauneudenhoitoalan kansalliselle ja kansainväliselle koulutukselle, kehittää tutkintojärjestelmää ja mahdollistaa uusien CIDESCO koulujen syntyä.

CIDESCO tutkinto on arvostettu kosmetologin kansainvälinen tutkinto ja tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin CIDESCO laatucertifikaatin kautta niin Suomessa kuin ulkomailla.

 

Suomen Yrittäjänaiset

Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen etujärjestö yrittäjänaisten asialla. Vaikutamme yrittäjänaisten aseman parantamiseksi ja kannustamme naisia menestyvään yrittäjyyteen. Verkostoomme kuuluu jo yli 6000 jäsentä noin 70 paikallisyhdistyksessä. Missionamme on edistää yrittäjänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Suomessa ja Euroopan unionissa.

Ota yhteyttä

(sama kuin julkisella sivulla)